Search
Close this search box.
V. Platobné podmienky
 
5.1. Platbu za tovar je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
– platbou na dobierku v mieste dodania tovaru, a to v hotovosti alebo platobnou kartou,
– bezhotovostným prevodom uskutočneným vopred na bankový účet Predávajúceho:
peňažný ústav:  
IBAN:   
SWIFT/BIC:   
 
5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úhradu nevratnej zálohy vo výške 50 % z konečnej ceny objednávky v prípade, ak ide o tovar atypického rozmeru, alebo ak ide o objednávku, ktorej celková cena prekračuje 600,- EUR.
 
5.3. Platbu na dobierku vykoná kupujúci pri preberaní tovaru na adrese, ktorú uviedol vo svojej objednávke. Tento spôsob platby je Predávajúcim spoplatnený nákladmi na dobierku vo výške 2,- EUR.
 
5.4. V prípade platby bezhotovostným prevodom uhradí kupujúci cenu za tovar (vrátane nákladov na jeho dopravu) prevodom na bankový účet Predávajúceho v zmysle platobných údajov uvedených v zálohovej faktúry. Predávajúci zálohovú faktúru zasiela kupujúcemu prostredníctvom e-mailu spolu s potvrdením objednávky. Za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola kúpna cena v plnej výške pripísaná v prospech bankového účtu Predávajúceho. Od tohto momentu začína Predávajúcemu plynúť lehota na dodanie tovaru. Tento spôsob platby nie je Predávajúcim spoplatnený.
 
5.5. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci neposkytuje ďalšie služby spojené s dodaním tovaru, najmä montáž alebo vynášku tovaru. V kúpnej cene za tovar nie sú tieto služby zahrnuté a Predávajúci nie je povinný tieto služby kupujúcemu poskytnúť.
 
 
VI. Dodacia lehota
 
6.1. Štandardná dodacia lehota je vyznačená jednotlivo pre každý produkt zverejnený v ponuke Predávajúceho. Pod pojmom štandardná dodacia lehota sa má na mysli orientačná lehota deklarujúca do koľkých pracovných dní od uzavretia zmluvy o predaji tovaru bude tovar odoslaný kupujúcemu, resp. odovzdaný zmluvnému prepravcovi na doručenie. Pri produktoch, kde je uvedená dostupnosť – skladom, štandardne odosielame objednané produkty nasledujúci pracovný deň od objednávky.
 
6.2. Pri zvolení platby bezhotovostným prevodom lehota na dodanie tovaru začína plynúť až pripísaním kúpnej ceny v plnej výške v prospech bankového účtu Predávajúceho. V prípade, kedy si Predávajúci vyhradil právo požadovať úhradu zálohy, lehota na dodanie tovaru začína plynúť až pripísaním zálohy v plnej výške v prospech bankového účtu Predávajúceho.
 
6.3. Štandardná dodacia lehota sa môže predĺžiť v dôsledku vyššej moci alebo iných Predávajúcim nezavinených okolností. Ak to bude možné, kupujúci bude o týchto skutočnostiach vyrozumený Predávajúcim prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 
6.4. Ak Predávajúci nie je schopný dodať tovar v stanovenej štandardnej lehote z dôvodu vypredania skladových zásob alebo nemožnosti jeho obstarania v dohodnutom termíne, kupujúci ma právo odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru, o čom bude vyrozumený prostredníctvom e-mailu. V takomto prípade má Predávajúci povinnosť vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia kupujúceho, v ktorom prejaví vôľu odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru. Vôľa kupujúceho odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru musí byť jednoznačne formulovaná s uvedením dôvodu odstúpenia, v opačnom prípade sa odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho bude považovať za neplatné.
 
VII. Dodanie tovaru
7.1. Kupujúci je povinný uhradiť náklady za dodanie tovaru v súlade so zvoleným druhom dopravy, a to nasledovne:
– vyzdvihnutie na prevádzke Predávajúceho nie je spoplatnené,
– za doručenie zásielky prostredníctvom vlastného dopravcu / kuriérskej spoločnosti sa účtuje poplatok vo výške 5,- EUR pri objednávke do 50 € s DPH.  
 
7.2. Akonáhle je tovar dostupný na sklade, Predávajúci informuje kupujúceho o predpokladanom termíne doručenia tovaru. O odovzdaní tovaru prepravcovi je kupujúci vyrozumený automaticky vygenerovaným e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke. 
 
7.3. V prípade, že pre osobitné vlastnosti tovaru nebude možné doručiť tovar spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil, bude kupujúci informovaný o zmene prepravy prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Tovar bude v takomto prípade odoslaný kupujúcemu až po udelení výslovného súhlasu kupujúceho so zmeneným spôsobom dopravy. V prípade, že kupujúci so zmenou súhlasí, znáša náklady na tento iný spôsob doručenia tovaru. Ak kupujúci so zmenou nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru. V takomto prípade má Predávajúci povinnosť vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia kupujúceho, v ktorom prejaví vôľu odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru. Vôľa kupujúceho odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru musí byť jednoznačne formulovaná s uvedením dôvodu odstúpenia, v opačnom prípade sa odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho bude považovať za neplatné.
 
7.4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke potvrdenej Predávajúcim, za predpokladu, že sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 
7.5. Kupujúci prevezme tovar osobne. Ak to nie je možné, kupujúci zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú pre prípad svojej neprítomnosti písomne splnomocnil na prevzatie zásielky. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný predložiť na preukázanie svojej totožnosti občiansky preukaz alebo iný identifikačný doklad. Osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť originál alebo kópiu potvrdenia o prijatí objednávky, doklad o zaplatení kúpnej ceny za tovar resp. o zaplatení zálohy (ak sa kúpna cena platila vopred alebo sa platila záloha) a originál alebo úradne overenú fotokópiu plnomocenstva. Kupujúci resp. splnomocnená osoba zároveň podpíše protokol o doručení a odovzdaní tovaru.
 
7.6. Kupujúci by mal spolu s prepravcom pri preberaní tovaru skontrolovať stav zásielky, najmä stotožniť údaje adresáta uvedeného na zásielke s údajmi kupujúceho, skontrolovať počet zásielok a stav obalu zásielky, a to podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ak je táto zjavne neúplná alebo poškodená. O tomto kupujúci spíše s dopravcom škodový protokol. Prevzatím zásielky kupujúci potvrdzuje, že v momente prevzatia zásielky bola táto bez akýchkoľvek zjavných vád.
 
7.7. Kupujúci má právo zásielku pred jej prevzatím riadne skontrolovať. Kupujúci by mal zásielku prevziať, len ak nejaví známky poškodenia (napr. roztrhnutý obal, deformácia a iné). Kupujúcemu sa neodporúča podpisovať prepravcovi dodací list pred vykonaním dôkladnej kontroly tovaru. V prípade zistenia poškodenia obalu zásielky alebo poškodenia samotného tovaru je nutné s vodičom spísať protokol o škode.
 
7.8. V prípade, že si kupujúci zásielku nepreberie z dôvodu jeho neprítomnosti alebo iného dôvodu, o ktorom Predávajúceho včas neinformoval a dodanie tovaru bude potrebné opakovať, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, najmä náklady na opakované dodanie tovaru a skladné. Výška týchto nákladov sa líši v závislosti od vlastností tovaru, najmä od jeho rozmerov.
 
7.9. Súčasťou každej zásielky je okrem objednaného tovaru aj faktúra a v závislosti od druhu tovaru aj záručný list, manuály, návody, prípadne iné doklady týkajúce sa tovaru.